ANBI

Informatie ANBI:
1. Algemeen.
2. Beleidsplan.
3. Financieel verslag.

1. Algemeen.

Naam  Stichting van Urinoir tot Galerie
RSIN 8502 15 432
Postadres: p/a C. Speelmanstraat 35
E mail: info@galerieurinoirbezet.nl
Doelstelling:  De stichting heeft ten doel het exploiteren van een galerie in een (voormalig) urinoir op het dorpsplein te Lonneker, zomede het in stand houden van het pand.
Beleidsplan/beloningsbeleid ( zie plan)
Bestuur van de Stichting bestaat uit:
Maarten Witteveen, voorzitter
Peter van Roosmalen: secretaris
Dick ten Kate: penningmeester


2. Beleidsplan.
Voorwoord
beleidsplan van de Stichting van urinoir tot galerie
Het (deels) nieuwe bestuur van de Stichting van urinoir tot galerie is voornemens op basis van het oorspronkelijke beleid de toekomst in te gaan.
In deze niet eenvoudige tijd, moet er weer perspectief zijn. Ook de Kunst en Cultuur heeft het moeilijk. Musea zijn beperkt open en ook de galerieën zijn beperkt in hun presentatiemogelijkheden. Het grote voordeel van onze galerie op dit moment is dat het op een openbare plek staat in het centrum van Lonneker.
De afgelopen jaren werd er weliswaar geëxposeerd, maar daar zat niet een duidelijk plan achter. In 2020 is er een samenwerking ontstaan met de Stichting Kunstenlandschap te Lonneker. Deze stichting organiseert jaarlijks een kunstenroute. Daarnaast is er een permanente beeldenroute in ontwikkeling. Het Urinoir gaat daar onderdeel van maken.
Voor de periode 2021-2025 zullen we, met als basis ons expositie beleid, de samenwerking meer gestalte geven.
Het lijkt ons goed om middels een goede samenwerking met partners in het werkveld een omgeving te creëren waarin zowel de kunstenaar als het publiek goed tot hun recht komen.
Lonneker, december 2020

Ontstaan van de stichting
beleidsplan van de Stichting van urinoir tot galerie
In 2009 werd het dorpsplein te Lonneker opnieuw ingericht. Daarbij verdween ook de bijna antieke waterplaats, die waarschijnlijk al sinds ver voor de Tweede Wereldoorlog naast de Rooms-Katholieke kerk en begraafplaats stond.
Ingrid van Bergen, kunstenaar en inwoner van Lonneker, nam het initiatief voor een nieuwe bestemming voor het gebouwtje: van urinoir tot galerie. Met een aantal enthousiaste mensen, hulp van de dorpsraad Lonneker en financiële ondersteuning van fondsen, particulier en de overheid is de galerie ontstaan.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het exploiteren van een galerie in een (voormalig) urinoir op het dorpsplein te Lonneker, zomede het in stand houden van het pand.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven van gelden en het tentoonstellen van kunst in de breedste zin des woords.
Primair is het doel een plek creëren voor het exposeren van werk van professionele kunstenaars. Daarbij is het streven jaarlijks 4 expositie te organiseren.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit: Maarten Witteveen, voorzitter Peter van Roosmalen, secretaris Dick ten Kate, penningmeester
Financieel
De stichting is financieel afhankelijk van subsidies, bijdragen uit fondsen en particuliere giften. De organisatie is volledig afhankelijk van vrijwilligers en kent geen vergoedingen toe.
Bij liquidatie zal een eventueel batig saldo conform art. 17 van de statuten bestemd worden voor een doel hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

Beleid
beleidsplan van de Stichting van urinoir tot galerie
Sinds 2020 is er een samenwerking met de stichting Kunstenlandschap te Lonneker. De Galerie gaat deel uit maken van de in ontwikkeling zijnde beeldenroute in en om Lonneker.
Het expositiebeleid wordt bepaald door het bestuur van de Stichting en het streven is 4x per jaar wisselend een expositie te organiseren. In mei wordt jaarlijks wordt door de Stichting Kunstenlandschap een fietsroute georganiseerd. In die periode zal de expositie worden afgestemd met voornoemde stichting.
De afgelopen jaren heeft de stichting kunt bestaan bij gelden die in het verleden zijn geworven. Om structureel jaarlijks een budget beschikbaar te hebben, is het de bedoeling om een oud initiatief, een Pot voor lidmaatjes(vrienden van het Urinoir), nieuw leven in te blazen. Jaarlijks is rond € 1.000,-- nodig voor de reguliere exploitatie. Voor (groot) onderhoud zal de komende jaren extra middelen nodig zijn.
 
Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vacatiegeld.

Verslag activiteiten
Wij organiseren 4/5 keer per jaar een expositie. Op de Home page is te zien welke exposities er zijn georganiseerd de afgelopen jaren.

Financieel verslag.
 
           
  Financieel jaaroverzichten 2018 en 2019           in €
           
  KOSTEN   2018   2019
           
  Verzekeringen   438   318
  Bankkosten   121   120
  Publiciteitskosten   55   140
  Expositiekosten   71   96
  Onderhoud        
  Overige       110
           
      685   784
           
           
  INKOMSTEN        
           
  Giften   120   120
  Eigen bijdrage   565   664
           
           
      685   784
           
  Balans:        
  per 31-12-2018   liquide middelen   2578,41
  per 31-12-2019   liquide middelen   1914,02
           
  Dit bedrag is voor onderhoud en om mogelijke tekorten        
  te dekken.